โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
|
|
|
|
|
|

    รู้จักโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    โครงสร้างองค์กร
    การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
    สิทธิข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ความรู้เพื่อประชาชน
   ข้อเสนอแนะ
   วินัยและการรักษาวินัของข้าราชการพลเรือน
    ข้อมูลพื้นฐานและเวชสถิติ
    HDC   HDC58   PDC   OP.NHSO


ดูภาพทั้งหมด    

           หมายเลขภายใน
    ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
    ขออนุมัติซ่อมพัสดุ
    เบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
      เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2561

        

   เล่มยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคำรับรองฯ ปี 61
    แผนปฎิบัติการประจำปี2561 รพ.สัตหีบกม.10
    ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สป.2560
    ตัวชี้วัดแผน20ปี61
   เล่มยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคำรับรองฯ ปี 60 Zip file
    เล่มรายละเอียดเล่มตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
    ตัวชี้วัดกระทรวงปี60
    ยุทธศาสตร์ปี60
    นโยบายกระทรวง20ปี
    รายละเอียดตัวชี้วัด
    แผนกระทรวง
KPI PAสสจปี60
รายงาน Error การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
Download เอกสารการประชุม    

    แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
   คณะกรรมการต่างๆ
   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
   และสารสนเทศทางการแพทย์

   กลุ่มงานพยาบาล
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   และคุ้มครองผู้บริโภค

   กลุ่มงานการแพทย์
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก

   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
   กลุ่มงานโภชนศาสตร์
   แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
   เพื่อจ่ายค่าตอบแทน   (P4P)

   
 ระบบรายงานความเสี่ยง

KPI งานคุณภาพ
แบบประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาล(7ด้าน)
ไฟล์เอกสารงานคุณภาพ
CPG ของรพ สัตหีบ กม 10
เอกสารเกี่ยวกับระบบยา
เอกสารเกี่ยวกับHA
มาตรฐาน 5ส รพ.สัตหีบกม.10
________________

สธ.ประชุมผู้บริหารระดับสูง ปฏิรูประบบสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพบริการ
สธ.เผยโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับภาระงานปัจจุบัน พัฒนาตามภาระงาน
สธ.กำชับผู้บริหารในพื้นที่ ทบทวนมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการตามบริบทพื้นที่

อ่านทั้งหมด
______________________________________________________ 

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายงานแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน

มุมความรู้เรื่องสุขภาพ

       โรคคอตีบ
       เตือนภัยโรค มือ เท้า ปาก
       พลังสุขภาพจิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

       เตือนภัยหนาว
       คำแนะนำในการป้องกันภัยหนาว
       สัญญาณเตือนเบาหวาน
       สุขภาพในที่ทำงาน
       ไอโอดีนกับเด็กไทย

 Link หน่วยงานอื่นๆ


 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สสอ.สัตหีบ