โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

โทรศัพท์ 038245051 , โมบาย 066-0056 ( 081-085 , 250-254 )
|
|
|
|
|
|

    รู้จักโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    โครงสร้างองค์กร
    การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
    สิทธิข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ความรู้เพื่อประชาชน
   ข้อเสนอแนะ
   วินัยและการรักษาวินัของข้าราชการพลเรือน
    ข้อมูลพื้นฐานและเวชสถิติ
    HDC   HDC58   PDC   OP.NHSO


ดูภาพทั้งหมด    

           หมายเลขภายใน
    ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
    ขออนุมัติซ่อมพัสดุ
    เบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
      เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2561

        

    ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2562
   เล่มยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคำรับรองฯ ปี 61
    แผนปฎิบัติการประจำปี2561 รพ.สัตหีบกม.10
    ตัวชี้วัดแผน20ปี61
    นโยบายกระทรวง20ปี
    รายละเอียดตัวชี้วัด
    แผนกระทรวง
รายงาน Error การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
Download เอกสารการประชุม    


    แบบสอบถาม HAPPINOMETER
    แบบบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง
   แบบสำรวจHospital survey on patient safety culture
แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
   คณะกรรมการต่างๆ
   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
   และสารสนเทศทางการแพทย์

   กลุ่มงานพยาบาล
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   และคุ้มครองผู้บริโภค

   กลุ่มงานการแพทย์
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก

   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
   กลุ่มงานโภชนศาสตร์
   แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
   เพื่อจ่ายค่าตอบแทน   (P4P)

   
 ระบบรายงานความเสี่ยง

KPI งานคุณภาพ
แบบประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาล(7ด้าน)
ไฟล์เอกสารงานคุณภาพ
CPG ของรพ สัตหีบ กม 10
เอกสารเกี่ยวกับระบบยา
เอกสารเกี่ยวกับHA
มาตรฐาน 5ส รพ.สัตหีบกม.10
________________

สธ.ประชุมผู้บริหารระดับสูง ปฏิรูประบบสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพบริการ
สธ.เผยโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับภาระงานปัจจุบัน พัฒนาตามภาระงาน
สธ.กำชับผู้บริหารในพื้นที่ ทบทวนมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการตามบริบทพื้นที่

อ่านทั้งหมด
______________________________________________________ 

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ
409
2018-11-15
408
2018-11-15
407
2018-11-15
406
2018-11-15
405
2018-11-15

ลงประกาศ || ดูทั้งหมด

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายงานแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน

มุมความรู้เรื่องสุขภาพ

       โรคคอตีบ
       เตือนภัยโรค มือ เท้า ปาก
       พลังสุขภาพจิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

       เตือนภัยหนาว
       คำแนะนำในการป้องกันภัยหนาว
       สัญญาณเตือนเบาหวาน
       สุขภาพในที่ทำงาน
       ไอโอดีนกับเด็กไทย

 Link หน่วยงานอื่นๆ


ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สสอ.สัตหีบ