โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

โทรศัพท์ 038245051 , โมบาย 066-0056 ( 081-085 , 250-254 )
|
|
|
|
|
|

    รู้จักโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    โครงสร้างองค์กร
    การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
    สิทธิข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ความรู้เพื่อประชาชน
   ข้อเสนอแนะ
   วินัยและการรักษาวินัของข้าราชการพลเรือน
    ข้อมูลพื้นฐานและเวชสถิติ
    HDC   HDC58   PDC   OP.NHSO
   อัตตราค่ารักษาพยาบาล  
   สธ 2560  กรมบัญชีกลาง


ดูภาพทั้งหมด    

           หมายเลขภายใน
    ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
    ขออนุมัติซ่อมพัสดุ
    เบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
 ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2561

    เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรองรับปี62
    แผนปฏิบัติการประจำปี2562รพ.สัตหีบกม.10
    ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2562
   เล่มยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคำรับรองฯ ปี 61
    แผนปฎิบัติการประจำปี2561 รพ.สัตหีบกม.10
     เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดสสจ.ชลบุรีปี2562

   แบบสอบถาม HAPPINOMETER
   แบบบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง
   แบบสำรวจHospital survey on patient safety culture
   แบบฟอร์มสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ
   แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
   แบบจ่ายค่าตอบแทน(P4P)
    ตัวชี้วัดแผน20ปี61
    นโยบายกระทรวง20ปี
    รายละเอียดตัวชี้วัด
    แผนกระทรวง
 รายงานความเสี่ยง NRLS

     ระบบรายงานความเสี่ยง (สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่า)
   คณะกรรมการต่างๆ
   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
   และสารสนเทศทางการแพทย์

   กลุ่มงานพยาบาล
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   และคุ้มครองผู้บริโภค

   กลุ่มงานการแพทย์
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก

   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
   กลุ่มงานโภชนศาสตร์เพิ่มเพื่อน MOPH Connect
เพื่อรับบริการจองคิว OnLine


KPI งานคุณภาพ
แบบประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาล(7ด้าน)
ไฟล์เอกสารงานคุณภาพ
CPG ของรพ สัตหีบ กม 10
เอกสารเกี่ยวกับระบบยา
เอกสาร HA2018
มาตรฐาน 5ส รพ.สัตหีบกม.10
________________
Download เอกสารการประชุม
รายงาน Error การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

        

  Line - MiT

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายงานแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน

มุมความรู้เรื่องสุขภาพ

       โรคคอตีบ
       เตือนภัยโรค มือ เท้า ปาก
       พลังสุขภาพจิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

       เตือนภัยหนาว
       คำแนะนำในการป้องกันภัยหนาว
       สัญญาณเตือนเบาหวาน
       สุขภาพในที่ทำงาน
       ไอโอดีนกับเด็กไทย

 

Link หน่วยงานอื่นๆ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สสอ.สัตหีบ