3.227.1
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

โทรศัพท์ 038245051 , โมบาย 066-0056 ( 081-085 , 250-254 )
|
|
|
|
|
|
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ


    รู้จักโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    โครงสร้างองค์กร
    การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
    สิทธิข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ความรู้เพื่อประชาชน
    ข้อเสนอแนะ
    วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือน
    มาตรฐานในการบริหารการปฎิบัติงาน
   ข้อมูลพื้นฐานและเวชสถิติ
   HDC   HDC58   PDC   OP.NHSO
    อัตตราค่ารักษาพยาบาล สธ 2560 
    กรมบัญชีกลางดูภาพทั้งหมด


    หมายเลขภายใน
   ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
     ตารางการใช้ห้องประชุม
     ขออนุมัติซ่อมพัสดุ
        เบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
           ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2562
แผนปฏิบัติการปี2564รพ.สัตหีบกม.10  
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2564  
ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2564  
เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดสสจ.ชลบุรีปี2563
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2563

 คู่มือด้านความปลอดภัย
 นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
     แบบจ่ายค่าตอบแทน(P4P)
 รายงานความเสี่ยง HRMS
      บัญชีความเสี่ยง NRLS
      คู่มือ HRMS
บัญชีความเสี่ยง2564
 ระบบรายงานความเสี่ยง(สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่า)

   คณะกรรมการต่างๆ

   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
     และสารสนเทศทางการแพทย์

   กลุ่มงานพยาบาล
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
   กลุ่มงานการแพทย์
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก

   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
   กลุ่มงานโภชนศาสตร์
 PCT

  Km1_vacc_n :171.98.84.189

   แบบบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง
   แบบสำรวจHospital survey on patient safety ulture
   แบบฟอร์มสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ
   แบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
   ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน MOPH Connect
เพื่อรับบริการจองคิว OnLine
4355 Acc.


แบบประเมินตนเองสำหรับ
       โรงพยาบาล(7ด้าน)

ไฟล์เอกสารงานคุณภาพ
CPG ของรพ สัตหีบ กม 10
เอกสารเกี่ยวกับระบบยา
เอกสาร HA2018
มาตรฐาน 5ส รพ.สัตหีบกม.10

Download
รายงาน Error การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม


  Line - MiT คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสัตหีบกม 10
ตารางการให้บริการคลินิกวัยรุ่น

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ
4430
2021-01-15
4429
2021-01-15
4428
2021-01-15
4427
2021-01-15
4426
2021-01-15

ลงประกาศ || ดูทั้งหมด


 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศข้าราชการผู้ที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ยุทธศาสตร์จังหวัด
รายงานแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน


มุมความรู้เรื่องสุขภาพ

     โรคคอตีบ
     เตือนภัยโรค มือ เท้า ปาก
     พลังสุขภาพจิตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
     เตือนภัยหนาว
     คำแนะนำในการป้องกันภัยหนาว
     สัญญารเตือนเบาหวาน
     สุขภาพในที่ทำงาน
     ไอโอดีนกับเด็กไทย

Link หน่วยงานอื่นๆ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สสอ.สัตหีบ
- ประกาศคุ้มครองข้อมูล รพ.สัตหีบ กม.10
- หนังสืออนุญาตของผู้ป่วย
- ใบขอสำเนาเวชระเบียนสัตหีบกม10
- แนวทางการให้สำเนาข้อมูลเวชระเบียน
- แนวทางปฎิบัติงานเวชระเบียน