การให้บริการด้าน IT

     1168
     50
     10
     12
     31
     0
             รวม     1271