โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

โทรศัพท์ 038245051 , โมบาย 066-0056 ( 081-085 , 250-254 )
|
|
|
|
|
|

    รู้จักโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    โครงสร้างองค์กร
    การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
    สิทธิข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ความรู้เพื่อประชาชน
   ข้อเสนอแนะ
   วินัยและการรักษาวินัของข้าราชการพลเรือน
   มาตรฐานในการบริหารการปฎิบัติงาน
    ข้อมูลพื้นฐานและเวชสถิติ
    HDC   HDC58   PDC   OP.NHSO
   อัตตราค่ารักษาพยาบาล  
   สธ 2560  กรมบัญชีกลาง


ดูภาพทั้งหมด    

           หมายเลขภายใน
    ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
    ตารางการใช้ห้องประชุม
    ขออนุมัติซ่อมพัสดุ
    เบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
 ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2562
 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563(16ตค62)
 เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดสสจ.ชลบุรีปี2563
   
 ตัวชี้วัดปี63ตามคำรับรอง30กย62
 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2563
 เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรองรับปี62
    แผนปฏิบัติการประจำปี2562รพ.สัตหีบกม.10
    ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2562
 เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดสสจ.ชลบุรีปี2562
    เอกสารการชี้แจงการบริหารกองทุนฯ ปี 62 ระดับจังหวัด

  
 คู่มือด้านความปลอดภัย
 นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
   แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
   แบบจ่ายค่าตอบแทน(P4P)
 รายงานความเสี่ยง HRMS
      บัญชีความเสี่ยง NRLS
      คู่มือ HRMS

     ระบบรายงานความเสี่ยง (สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่า)

   คณะกรรมการต่างๆ

   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
   และสารสนเทศทางการแพทย์

   กลุ่มงานพยาบาล
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   และคุ้มครองผู้บริโภค

   กลุ่มงานการแพทย์
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก

   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
   กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  PCT

  km1 IP:171.98.84.72   แบบบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง
   แบบสำรวจHospital survey on patient safety culture
   แบบฟอร์มสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ
   แบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
   ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
เพิ่มเพื่อน MOPH Connect
เพื่อรับบริการจองคิว OnLine
2633 Acc.


KPI งานคุณภาพ
แบบประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาล(7ด้าน)
ไฟล์เอกสารงานคุณภาพ
CPG ของรพ สัตหีบ กม 10
เอกสารเกี่ยวกับระบบยา
เอกสาร HA2018
มาตรฐาน 5ส รพ.สัตหีบกม.10
________________
Download
รายงาน Error การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

        

  Line - MiT

คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสัตหีบกม 10
ตารางการให้บริการคลินิกวัยรุ่น

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ
2457
2020-01-22
2456
2020-01-22
2455
2020-01-22
2454
2020-01-22
2453
2020-01-22

ลงประกาศ || ดูทั้งหมด

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศข้าราชการผู้ที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายงานแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน

มุมความรู้เรื่องสุขภาพ

       โรคคอตีบ
       เตือนภัยโรค มือ เท้า ปาก
       พลังสุขภาพจิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

       เตือนภัยหนาว
       คำแนะนำในการป้องกันภัยหนาว
       สัญญาณเตือนเบาหวาน
       สุขภาพในที่ทำงาน
       ไอโอดีนกับเด็กไทย

 

Link หน่วยงานอื่นๆ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สสอ.สัตหีบ
- ประกาศคุ้มครองข้อมูล รพ.สัตหีบ กม.10
- หนังสืออนุญาตของผู้ป่วย
- ใบขอสำเนาเวชระเบียนสัตหีบกม10
- แนวทางการให้สำเนาข้อมูลเวชระเบียน
 - แนวทางปฎิบัติงานเวชระเบียน